ITM skolans ledningssystem för arbetsmiljö

ITM har skapat ett ledningssystem för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöledningssystemet finns på ITM:s och KTH:s intranät, här finns information, dokument, rutiner och mål för arbetsmiljön.

KTH:s personalpolicy och KTH:s policy för hållbar utveckling är vägledande och visar vart KTH ska i arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöutredningar har genomförts. Där ITM har störst påverkan på arbetsmiljön, både positivt och negativt benämns som betydande arbetsmiljöaspekter. För att förbättra arbetsmiljön har övergripande mål som omfattar hela KTH, mål och handlingsplan på ITM skolan samt lokal mål upprättas.

För att styra hur vi arbetar och säkerställa att vi lever upp till lagar och krav som vi omfattas av finns dokumenterade rutiner. Rutinerna upprättas på central och lokal nivå, varav centrala rutiner omfattar hela KTH:s verksamhet och lokala rutiner en mer avgränsad del av verksamheten.   

För att kontrollera att vi arbetar på rätt sätt genomförs skyddsronder och lagrevisioner. För att driva arbetet vidare går skolchef igenom systemet årligen under mötet ” ledningens genomgång”, vilket genomförs på skolnivå. Vid mötet ska ledningen ta ställning till hur systemet fungerar och ta beslut om fortsatt arbete.

En viktig del i arbetsmiljöledningsarbetet är också kommunikation och utbildning. Allmänna utbildningar för anställda kopplade till arbetsmiljöarbetet finns tillgängliga på intranätet och anordnas av personalstaben på ITM vid behov.

Centralt på ITM skolan drivs arbetsmiljöarbetet av personalstaben som arbetar med övergripander frågor som berör hela verksamheten i samarbete med huvudskyddsombud.

Lokalt på Institutioner/Deans Office drivs arbetsmiljöarbetet av prefekt eller annan utvald person i samarbete med skyddsombud gällande lokala frågor. Arbetsmiljöarbete bedrivs även direkt på enhetsnivå där chef med personalansvar är ansvarig för arbetsmiljöfrågor för sin enhet i samarbete med berörda medarbetare.  

Samtliga medarbetare på skolan ska känna till och bidra till arbetsmiljöarbetet.

ITM: ledningssystem omfattar hela verksamheten ITM skolan och finns på följande campus: KTH Campus och KTH Södertälje.

Till sidans topp