Lönepolicy

Lönebildning och lönesättning skall medverka till att målen för ITM-skolans verksamhet uppnås och att verksamheten bedrivs effektivt och professionellt. En avgörande förutsättning för en effektiv verksamhet med hög kvalitet är att vi kan rekrytera, motivera, utveckla och behålla medarbetare med den kompetens som behövs på både kortare och längre sikt, och därför skall lönesättningen vara individuell och differentierad. Lönen skall användas som ett instrument för att premiera medarbetarens prestation och särskilt de insatser som förbättrar verksamheten.

Lönesättningen skall grundas på systematiska bedömningar av de utförda arbetsuppgifternas svårighetsgrad, medarbetarens arbetsresultat och bidrag till verksamhetsförbättringar.

Vi skall upprätthålla en lönespridning som stimulerar utveckling. ITM-skolans medarbetare ska kunna påverka sin löneutveckling genom att utvecklas i arbetet och genom att förbättra sina arbetsresultat. Ett tydligt samband mellan löneutveckling och utveckling av arbetsuppgifter och arbetsprestationer skall finnas.

Samma principer för lönesättning skall gälla alla, dvs ingen får diskrimineras. Varje medarbetare skall bedömas utifrån:

 • Svårighetsgrad
  Utbildnings- och erfarenhetskrav, grad av självständigt ansvar för verksamhet, driva och/eller verka i interna och externa nätverk, externt företräda KTH och ITM .
 • Skicklighet och kompetens
  Kunskap, flexibilitet, samarbetsförmåga, serviceanda, representativitet.
 • Ansvar
  Ledarskap (program, enhet, grupp, projekt), ekonomi, personal, infrastruktur, arbetsmiljö och säkerhet.
  Initiativförmåga, utveckling i yrkesrollen, grad av självständighet, omdöme, bidrag till god arbetsmiljö.
 • Prestationsförmåga
  Arbetsresultat i förhållande till plan, kvalitet, effektivitet, leverans i tid.

Beroende på anställning/arbetsbeskrivning är det förstås så att ovanstående bedömningskriterier kan ges olika vikt. Här finns alltså ett utrymme för chef/medarbetare att i utvecklingssamtal komma fram till vad som är viktigast. Vid lönerevision skall förutom bedömning enligt ovan hänsyn tas till medarbetarens aktuella lön i förhållande till generellt löneläge och lönespridning vid ITM för den aktuella anställningen.

Denna lönepolicy är beslutad i ITMs Ledningsgrupp 2013-08-13. Policyn är baserad .

I KTHs centrala lönepolicy finns också mer detaljerad information kopplad till bedömningsgrunderna enligt ovan:

Till sidans topp